Wikia

Alternative History

Languages (They Are Protected)

39,444pages on
this wiki
Talk0

This is a list of major languages families in They Are Protected

 • Afro-Asiatic
 • Altaic
 • Austro-Asiatic
 • Austronesian
 • Dravidian
 • Eskimo-Aleut
 • Indo-European
 • Khoisan
 • Na-Dené
 • Niger-Congo
 • Nilo-Saharan
 • Pama-Nyungan
 • Sino-Tibetan
 • Tai-Kadai
 • Uralic

Around Wikia's network

Random Wiki