FANDOM


Irina Vyacheslav'na Adzhitekova
Ирина Вячеславъна Аджитекова
Timeline: Birth of Krakozhia

IrinaAdzhitekova
Irina Adzhitekova

6th President of the Republic of Krakozhia
January 25, 2005 - January 25, 2013

Predecessor Gennady Rotayov
Successor Ivan Prokofiev
Vice President Fanniya Mejez

5th General Secretary of the Communist Party of the Republic of Krakozhia
January 25, 2005 - January 25, 2013

Predecessor Anatoly Baychenko
Successor Fanniya Mejez